Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Använd sjöfartens fördelar för att stärka transportsystemet

Nyhet 2023-10-31
Godsfartyg på väg in mot Göteborg

Sjöfartsverket har nu lämnat sitt underlag till Trafikverket inför den trafikslagsövergripande nationella planen för transportinfrastrukturen 2026-2037. Inriktningsplaneringen är det första steget i framtagandet av en ny plan. Sjöfartsverket ger i underlaget förslag på sex viktiga områden för sjöfarten och transportsystemet som helhet.

Trafikverkets inriktningsunderlag ligger till grund för regeringens infrastrukturproposition som i sin tur ligger till grund för den nationella planen som innehåller medel till allt från investeringar och underhåll till statliga vägar och järnvägar, driftbidrag för flygplatser till satsningar på sjöfart. Nationell plan omfattar 799 miljarder kronor, där sjöfarten står för ca 2 procent.

Sjöfartsverket lyfter sex viktiga områden för sjöfarten och transportsystemet som helhet. Samtliga handlar om hur sjöfartens fördelar kan användas för att stärka transportsystemet som helhet genom att avlasta väg- och järnvägssystemen.  

Säkerställ fortsatt finansiering av existerande projekt i nationell plan

De existerande satsningarna med Södertälje sluss, Malmporten i Luleå, farleden Södertälje-Landsort, Skandiaporten i Göteborg och Vänersjöfarten med Trollhätte kanal/Göta älv är alla viktiga för att uppnå sjöfartens fulla potential.

Säkerställ fortsatt förnyelse av isbrytarflottan.

Trots tillskottet av två nya isbrytare betonar Sjöfartsverket behovet att säkerställa fortsatt förnyelse av isbrytarflottan, då den svenska basindustrin är beroende av isbrytning. En avsaknad av isbrytarkapacitet skulle medföra en stängning av hamnarna i Bottenviken i upp till 130 dagar om året.

Nyinvestera i Sjöfartsverkets arbetsfartyg

Sjöfartsverket är ansvarigt för farledsunderhåll, och har 18 arbetsfartyg som används för detta ändamål, men flottan behöver förnyas. De kanske viktigaste och största fartygen är M/S Baltica och M/S Scandica som båda dessutom har isbrytarkapacitet, men dessa fartyg är inte längre ändamålsenliga då de har en hög bränsleförbrukning och driftskostnad.

Påskynda uppbyggnaden av digital infrastruktur

Ett sensornätverk i farlederna stärker sjöfartens roll i transportsystemet vilket bidrar till högre sjösäkerhet och ökad effektivitet.

Fortsätt investera i farleder, kanaler och slussar

Även sjöfartens infrastruktur har en växande underhållsskuld. Underhållsskulden bottnar i drift och underhåll av fyrar, underhållsmuddring, behov av investeringar för teknikskiften i fyrar.  

Vidta trimningsåtgärder för sjöfarten

Trimningsåtgärder är mindre åtgärder som kan utveckla och förbättra transportsystemet. Här ser Sjöfartsverket att åtgärder inom tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö skulle medföra goda effekter, och det är viktigt att det finns medel i Trafikverkets regionala budgetar för att exempelvis bygga ut den digitala infrastrukturen i farlederna.

Samtliga förslag ger tillsammans förutsättningar för att framtidssäkra sjöfarten som transportslag och skapar även förutsättningar för att en större andel av godstransporter i Sverige kan ske via sjöfarten. Förutom de sex områdena ser Sjöfartsverket även ett behov av fortsatt ökade satsningar på forskning och innovation inom sjöfartsområdet, bland annat inom navigationsstöd från land, digitalisering inom sjö- och flygräddning och effektiv vintersjöfart. Trafikverket kommer att redovisa inriktningsunderlaget för landsbygds- och infrastrukturdepartementet den 15 januari 2024, därefter går det på remiss.

Rekommenderad läsning

Bild på oden som bryter is tagen från helikopter

Treårsplan

Läs de centrala dokumentet för styrningen av Sjöfartsverket – på uppdrag av regeringen.

Inriktning för verksamheten