Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter

Sjöfartsverket finansieras till cirka 73 procent av farleds- och lotsavgifter från handelssjöfarten. Sjöfartsverkets möjlighet att avgiftsbelägga handelssjöfarten regleras i myndighetens instruktion (SFS 2007:1161), årliga regleringsbrev, förordning om farledsavgift (SFS 1997:1121), förordning om lotsavgifter (SFS 1999:215) samt förordning om lotsning (SFS 1982:569).

Sjöfartsverket är svenska statens maritima infrastrukturhållare med ett ansvar att tillhandahålla en säker och tillgänglig maritim infrastruktur för sjötransporter. En grundförutsättning för att långsiktigt kunna tillhandahålla detta är Sjöfartsverkets finansieringsmodell.

Avgiftsmodell för farledsavgifterna

Sjöfartsverket avgiftsbelägger handelssjöfart över 300 bruttoton när dessa anlöper svensk hamn och lastar eller lossar gods eller där passagerare går ombord eller går i land. Avgifterna baseras på:

 • Fartygets storlek, mätt i nettodräktighet (indelat i 10 klasser)
 • Frekvens, antal anlöp fartyget gör per kalendermånad
 • Miljöincitament, utifrån klassning i Clean Shipping Index (CSI)
 • Gods/passagerare som går över kaj

Farledsavgiften består av:

 • fartygsbaserad farledsavgift
 • beredskapsavgift
 • godsavgift
 • passageraravgift
Figur 1. Modell för farledsavgifterna.
Modell för farledsavgifterna.

Clean Shipping Index (CSI)

Avgiftsmodellen för farledsavgifterna ska enligt förordning av farledsavgift baseras på fartygets storlek, last, passagerare och miljöpåverkan. I avgiftsmodellen för farledsavgifterna finns ett miljöincitament där fartyg kan få lägre avgift genom att ansluta sig till CSI. CSI-klassningen delar in fartygen i fem olika miljöklasser: A, B, C, D och E (för fartyg som inte är klassade i CSI). Dessa klasser styr vilken CSI-poäng och avgiftsreduktion fartyget får på den fartygsbaserade delen av farledsavgiften. Nedan visar vad fartygen betalar i procent beroende på CSI-klassning:

 • Klass A: 10 procent av fartygsavgiften
 • Klass B: 30 procent av fartygsavgiften
 • Klass C: 90 procent av fartygsavgiften
 • Klass D: 100 procent av fartygsavgiften
 • Klass E: 100 procent av fartygsavgiften (till CSI ej anslutna fartyg)

För att fartyget ska placeras i miljöklass A, B eller C krävs att fartyget är verifierat i enlighet med vid varje tidpunkt gällande krav för verifiering enligt CSI.

Guide för att beräkna och verifiera ett fartygs CSI-poäng (extern länk)

Frekvensrabatt

I avgiftsmodellen för farledsavgifterna finns också en avgiftsreduktion kopplat till frekvensen i antalet anlöp, den så kallade frekvensrabatten. Reduktionen utgår för den fartygsbaserade delen samt på beredskapsavgiften i farledsavgiften. Frekvensrabatten tillämpas så att för det första och andra anlöpet under samma kalendermånad betalar fartyget full avgift. För det tredje till femte anlöpet ges en lägre avgift som går i intervallen 25, 50 och 75 procent. Från och med det sjätte anlöpet är alla anlöp under samma kalendermånad befriade från den fartygsbaserade- och beredskapsavgiften i farledsavgiften. Detta innebär att det endast utgår gods- och passageraravgift från det sjätte anlöpet per kalendermånad.

Avgiftsmodell för lotsavgifterna

I Sverige råder en generell lotsplikt på inre vatten (anses omsluta den yta som vi oftast kallar Sveriges landområde inklusive skärgård). Transportstyrelsen beslutar kring var en lots krävs i svenska vatten. Sjöfartsverket utför lotsningar och tar ut lotsavgifter för detta. Lotsavgifterna beräknas utifrån fartygets storlek och lotsad tid. För de frivilliga öppensjö- och genomfartslotsningarna beräknas avgiften utifrån fartygets storlek och lotsad distans.

Lotsavgiften består av en beställningsavgift, startavgift, lotsningsavgift (tas ut per påbörjad halvtimme) och reseersättning. För lotsningar längre än sju timmar utgår en nedsättning om 40 procent. Nedsättning ges också för lotsningar på Trollhätte kanal och Vänern, 30 procent, och Mälaren, 10 procent.

Figur 2: Modell för lotsavgifterna.
Modell för lotsavgifterna.

Beräkningar av farleds- och lotsavgifter

Beräkningarna på den här sidan är avsedd att ge en enklare översikt och beskrivning av avgiftssystemet för Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter. För att räkna ut ett fartygs avgifter med de övriga undantag och särregler som finns, vänligen se Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift, Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter samt fullständig prislista.

I dokumentet Prislista farleds- och lotsavgifter (se länk nedan) hittar du prislistan varifrån du kan göra beräkningar vad farleds- och lotsavgiften blir för ett specifikt fartyg. I dokumentet får du också en överskådlig bild över de vanligaste reduktionerna och vilka de aktuella föreskrifterna är.

För en mer detaljerad bild över lotstaxan för lots i lotsled, utifrån lotsad tid och nettodräktighet, se lathund för lotsningstaxa. Räkna ut taxa för öppensjölotsning.

För mer information och frågor om farleds- och lotsavgiften, kontakta Anlöpsservice.

Engelska föreskrifter

Sjöfartsverket erbjuder inofficiella översättningar av våra föreskrifter, se länk nedan.

Senast uppdaterad 2023-09-28