Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Smarta anlöp

Sjöfartsverket medverkar tillsammans med sjöfartsbranschens aktörer i ett gemensamt program för att skapa effektivare hamnanlöp genom digitalisering. Tillsammans med Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening och Näringslivets Transportråd bidrar Sjöfartsverket till att stimulera projekt inom området.

Välkomna på ett digitalt Öppet möte den 25 augusti, med fokus på hur systemleverantörerna ser den digitala utvecklingen i hamnarna. INBJUDAN

Programmet planeras att pågå åtminstone till 2027 och omfattar den information och tjänster som utväxlas mellan aktörer involverade i ett fartygsanlöp, från det att fartyget lämnar föregående hamn till dess att gods eller passagerare övergått till annat transportmedel och omvänt. Effektivisering uppnås genom att alla aktörer delar information och fördelar för att nå gemensamt uppställda mål.

Syften med programmet är att

  • Samverka inom digitalisering och automatisering för att påskynda utvecklingen mot minskade kostnader och ökad effektivitet för transportsystemet
  • Stärka svensk konkurrenskraft genom effektiva transportlösningar
  • Stärka sjöfarten som transportalternativ
  • Minska kostnaderna och öka effektiviteten för alla inblandade aktörer

Programmets mål är konkreta förändringar som

  • En digital maritim infrastruktur som stödjer både myndighetsrapportering och affärsprocesser
  • Tillgång till tjänster med detaljerad information om anlöpet bland branschens aktörer
  • Minskad administration och kortade väntetider för alla aktörer i anlöpet
  • Överflyttning av gods från land till sjö

 

Vi står bakom programmet

Gruppbild av Suzanne Green, Jenni Ranhagen, Torbjörn Wedebrand, Berit Blomqvist och Katarina Norén. Alla ser in i kameran och ler. De står utomhus framför en båt.
Programmets ledning utgörs av (från vänster) Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svensk Sjöfart; Jenni Ranhagen, vd Näringslivets Transportråd; Torbjörn Wedebrand, styrelseordförande Sveriges Hamnar; Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening och Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

Näringslivets Transportråd

Näringslivets Transportråd är godstransportköparnas röst i transportpolitiken och verkar för att det svenska näringslivets konkurrenskraft stärks. Näringslivets Transportråd ska i medlemmarnas gemensamma intresse verka för en infrastruktur samt ett transportsystem och rationella transportvillkor i övrigt som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige. 

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar med service dygnet runt. Vi sköter dessutom lotsning och trafikcentraler samt samordnar sjö- och flygräddningen.

Svensk Sjöfart

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen. Vårt uppdrag är att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Sveriges Hamnar

Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen. I dag har vi ett 60-tal anslutna hamnföretag med totalt drygt 4 000 anställda.

Sveriges Skeppsmäklareförening

Sveriges Skeppsmäklareförening är en branschorganisation för 120 företag längs svenska kusten och i Mälaren och Vänern som alla är verksamma inom linjeagenturverksamhet, köp- och försäljning, befraktning eller fartygsklarering.

Sveriges Skeppsmäklareförening samverkar med övriga sjöfartsklustret för att flytta fram sjöfartens positioner och ger sina medlemmar inflytande, information och utbildning.

Aktuella projekt

Programmet styr inte över de ingående projekten. Kunskapsdelning, informationsspridning samt tankar kring innehåll och partnerskap i framtida projekt, är programmets konkreta funktion. Syftet är att bygga vidare på resultat från olika projekt som främjar effektivare anlöp genom digitalisering.

Pågående projekt och initiativ följer nedan.

 

Digital Transformation för Sjöfartsnära tjänster

Ett långsiktigt initiativ som ska digitalisera och automatisera delar av anlöpsprocessen, för att effektivare kunna erbjuda Sjöfartsverkets tjänster i en framväxande digital miljö. Under 2021 arbetar projektet med automatiska kontroller av fartygsanmälan, farledsdeklaration och lotsbeställning baserat på AIS-data. Det färdigställer digitaliseringen av lotsdispenser tillsammans med Transportstyrelsen. Projektet utvecklar också en första version av automatisk fartygsanmälan och lotsbeställning utifrån befintlig MSW. Ett delprojekt kring artificiell intelligens för prediktering av tider i anlöpsprocessen kommer slutföras och följs eventuellt av vidare studier.

Projektledare: Sjöfartsverket. Läs mer här!

FEDeRATED

Ett EU-projekt som löper från 2019 till 2023 med 15 partners från sex länder under Digital Transport and Logistics Forum för att skapa digital infrastruktur för datautbyte inom logistik och transporter för alla transportslag. Från Sverige ingår Trafikverket och Sjöfartsverket. Flera svenska pilot-projekt är föreslagna inom sjöfart.

Samordnare: Sjöfartsverket. Läs mer här!

Branschgemensamt Digitalt Anlöp – fas 1

Projektet handlar om att genom fyra förstudier lägga grunden för mer koordinerade och automatiserade hamnanlöp med tillhörande tjänsteutveckling: 1: Anlöpsprocessen och identifiering av utvecklingsbehov (Läs gärna Slutrapport och Presentation Slutrapport); 2: Infrastruktur för digitalisering; 3: Nautisk tilläggsinformationstjänst; 4: Test av gränssnitt för säkert informationsutbyte. Projektledare: Sjöfartsverket.

Närliggande till förstudie 1 ovan genomförde Sjöfartsverket under 2020 en "kundresa", med syfte att få en ökad förståelse för kunderns behov. Fokusområden var anlöpsservice och lotsning.
Genom att visualisera kundens behov och utmaningar i en resa blir det lättare att identifiera möjligheter för att förbättra upplevelsen av en befintlig eller helt ny tjänst. Läs gärna Slutrapporten.

EfficientFlow

Hamnarna i Gävle och Rauma i Finland inför open source-baserade system och ändrar processer baserat på realtidsinformation för effektivare hamnanlöp och JiT-anlöp. Tanken är att lösningen kan återanvändas av vilken hamn som helst. I tillägg till detta utvecklar projektet även funktioner för förbättrat trafikflöde för stora fartyg genom de trånga svenska och finska skärgårdarna till och från Stockholm-Åbo där effekten blir ett omvandlande av väntetider till ökad säkerhet och bränslebesparingar.

Projektledare: Sjöfartsverket. Läs mer här.

EMSW

European Maritime Single Window, EMSW, ska göra att man bara behöver rapportera en gång till myndigheter inom EU i samband med ett fartygsanlöp. Projektet följer av en EU-förordning som antogs 2019 och som syftar till att förenkla och effektivisera administrationen. Alla medlemsstaters Maritime Single Window ska fungera på samma sätt från 15 augusti 2025, enligt förordningen. Läs mer här!

Projektledare: Sjöfartsverket.

Just In Time Gävle

Projektet drivs av Gävle Hamn i samarbete med Tärntank och Preem under perioden 2020-2022. Det innebär att hamnens regelverk och processer anpassas för Just in Time-anlöp genom införandet av ett kösystem för de fartygssegment som hittills gått på ”first-come-first-serve”-principen. Därmed synkroniseras processen för hamnanlöp i Gävle med det nyligen lanserade internationella transportavtalet för fartyg (STM-klausulen). Den nya digitala applikationen (Port Activity App) för informationsdelning, som börjar installeras i Gävle hamn under 2020 inom ramen för EfficientFlow-projektet, kommer användas som verktyg för att visualisera kön.

Projektledare: Gävle Hamn.

I.Hamn

Små och medelstora svenska hamnar går samman i ett nytt innovationsprojekt för att uppgradera sin kapacitet för digitalisering, automatisering och elektrifiering. Projektet drivs inom ramen för Trafikverkets branschprogram för Hållbar sjöfart (som drivs av Lighthouse). RISE, Göteborgs Universitet och Chalmers kommer som oberoende och neutrala aktörer att driva projektet tillsammans med deltagande hamnar samt andra deltagande organisationer.

Projektledare: RISE. Läs mer här.

Senast uppdaterad 2021-07-02