Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Vårt miljöarbete

Sjöfartsverket jobbar för att nå samhällets miljömål och ser kontinuerligt över verksamheten för att möjliggöra hållbar sjöfart till och från Sverige.

Vi har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO14001, läs gärna mer om det på länken längst ner på sidan.

En stor del av vårt arbete syftar till att sjöfarten längs Sveriges kuster kan bedrivas på ett säkert sätt för människor och miljö.

Fyr
Foto: Sjöfartsverket

Hur vi arbetar med vår miljöpåverkan

På Sjöfartsverket arbetar vi för att minska miljöavtrycket från hela vår verksamhet. Ett mål är att våra fartygs- och helikopterflottor ska vara energieffektiva och ha låga utsläpp. Det ska vi nå genom både åtgärder i driften och med hjälp av tekniska lösningar. Vi jobbar också för att produkter och tjänster som vi använder ska vara hållbara, och deltar i forskningsprojekt med miljöprofil för att utveckla vårt miljöarbete.

På Sjöfartsverket används fossilt bränsle i fartyg och helikoptrar vilket på sikt ska ersättas med förnybara alternativ. Ett aktivt arbete pågår för att hitta lösningar för bränslebesparingar som passar fartygen i vår flotta. I rapporten ”Fossilfri flotta” från 2021 beskriver vi vilka möjligheter vi ser för detta. För vår helikopterverksamhet har vi startat ett demonstrationsprojekt för att prova biobränsle inom flygräddningen. Här leder vi ett samarbete mellan Sveriges flygande 112-operatörer för fossilfrihet.

Vi kan också göra konkret skillnad vid farledsarbeten. Sprängningar och pålningsarbeten ger upphov till buller både över och under vattenytan, havsbottnen förändras och i vissa fall ska stora mängder förorenat material från havsbotten hanteras. Läs gärna mer om hur vi jobbar med miljöskydd och miljöbedömningar vid farledsarbeten på länken nedan.

Samverkan viktigt

Att arbeta tillsammans med andra är viktigt för att förstå miljöfrågorna och hitta lösningar. Sjöfartsverket ingår som en av flera myndigheter i den nationella samordningen för oljeskadeskydd (NSO). Vi är också aktiva i att förbereda Sveriges bidrag till internationella sammanhang som den marina miljöskyddskommittén i den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Östersjösamarbetet HELCOM:s arbetsgrupp för sjöfartsfrågor. I de internationella mötena representeras Sverige av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har också ansvar för regelgivning och tillsyn, medan Sjöfartsverkets roll är främst förvaltande. Vi samarbetar med Trafikverket i frågor för sjöfartens roll i trafiksystemet som helhet, som till exempel de stora farledsprojekten och frågor som rör den nationella sjöfarten. I farledsprojekten är också ofta hamnar och kommuner inblandade i olika steg av processen.

Sjöfart och miljön

Förutom de riskförebyggande åtgärderna som ligger i vårt uppdrag ska Sjöfartsverket bidra till att sjöfartens miljöpåverkan minimeras. Sjöfarten påverkar miljön bland annat genom utsläpp till luft och vatten. Tekniska åtgärder kan minska utsläppen men höga kostnader och reglernas utformning gör ofta att reningsteknik inte används.

Vi som jobbar med miljö på Sjöfartsverket

På miljö- och hållbarhetsenheten jobbar vi med att koordinera och driva miljöfrågor för att Sjöfartsverket ska uppfylla de svenska miljö- och klimatmålen. Här finns flera specialister som arbetar med miljöfrågorna i de stora infrastrukturprojekten och miljöstrateger som arbetar brett för att Sjöfartsverket och sjöfarten ska vara en del i samhällets omställning till hållbarhet.

Sjöfartsverket har också en miljökoordinator för arbetet med vårt miljöledningssystem.

 

Senast uppdaterad 2023-09-28