Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nya lotsföreskrifter 1 december 2023

Nyhet 2023-11-29
Bild på lotsbåt som färdas i vinterlandskap

1 December träder de nya lotsföreskrifterna i kraft i enlighet med den revidering av Transportstyrelsens föreskrifter på området som gjorts. I samband med detta lanserar de en lotspliktsguide för att underlätta och vägleda fartyg på svenska farvatten.

Där det tidigare systemet var mer strikt baserat på fartygens mått och last, är ambitionen med det nya regelverket att öppna upp för viss flexibilitet då fartygets last och bunker i kombination med farledens risknivå avgör behovet av lots. I takt med att sjöfarten utvecklats och både fartyg och farleder har blivit allt säkrare, har Transportstyrelsen på senare år intensifierat arbetet med att modernisera lotsningsreglerna och nu är alltså det nya “riskbaserade” systemet på plats.

Sjöfartsverkets roll är att tillhandahålla lotstjänster i svenska farvatten och framgår av Sjöfartsverkets föreskrift om tillhandahållande av lots, tilldelning av lots och lotsavgifter, och Transportstyrelsen utfärdar regler och föreskrifter om var lots måste anlitas. Transportstyrelsen utfärdar även lotsdispenser inom svenskt sjöterritorium.

Effekter av förändringen

– Vilka effekter som förändringarna kan få är lite osäkert bland annat beroende på att bunkermängd och erfarenhet av leden påverkar om lots måste nyttjas. Det kommer att innebära ett ökat tryck på lotsbeställningar i ett lotsområde och minskat i ett annat. Vi kommer kunna hantera lotsningarna utan nedgång i servicenivåerna. Utmaningen för oss är att se om trafikmönstret kommer att förändras i något område som gör att vi måste justera vår bemanning, säger Lars Axvi, processledare för lotsning på Sjöfartsverket.

Förändrad rutin för lotsbeställning

Som följd av de nya reglerna för lotsning har Sjöfartsverket också förändrat rutinerna för lotsbeställning, för att bättre kunna möta kundernas behov. I samband med att en fartygsanmälan görs (senast 24 timmar före ankomst), kommer nu en preliminär lotsbeställning att ligga som det förvalda alternativet i MSW (Maritime Single Window) för lotspliktiga fartyg. I de fall där fartygets befälhavare har lotsdispens kommer kunden alltså att behöva avboka den preliminära lotsbeställningen.

– Vi gör detta för att bättre möta kundens behov. Förändringarna i lotsbeställningen har varit ute på remiss och mottagits positivt av branschen. De ger oss lite större förutsättningar att tillgodose kundernas önskade tider för lotsning genom en tidigare notifiering, samtidigt som vi minskar administrationen, säger Andreas Arvidsson, affärsområdeschef lotsning på Sjöfartsverket.

Ny guide för lotsplikt

Lotsplikt är en skyldighet fartyg har när de navigerar i vissa svenska farvatten. Syftet är att säkerställa en trygg och smidig navigering och samtidigt minska risken för olyckor. Transportstyrelsen har tagit fram en guide där du snabbt kan ta reda på om ett fartyg är lotspliktigt i olika farleder och områden i Sverige.

*Detaljerad information om skyldighet att anlita lots redovisas i "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning" (TSFS 2017:88). I föreskriftens bilaga 1 redovisas sjötrafikområdenas indelning, lokala lotspliktsgränser samt vilka fartygsmått och fartygskategorier som är lotspliktiga i respektive farled/område. Transportstyrelsen skriver regler om var en lots måste anlitas inom svenskt sjöterritorium och utfärdar också lotsdispenser, det vill säga undantag från lotsplikten. Lotstjänsten utförs av Sjöfartsverket och regleras av ”Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter”.

Rekommenderad läsning

Fyren vid Svartklubben

Miljöinitiativ Svartklubben

Genom ett miljöinitiativ från båtmännen vid Svartklubben har de lyckats korta ner rutten utanför fyren. Därmed sparar de 7 procent bränsle.

Förbättringsförslaget